دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : باقر   ساروخانی

پست الکترونیکی : b-saroukhani@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : جغرافیا

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه جامعه شناسی (مقطع دکتری)

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/07/01

باقر ساروخانی

محل خدمت:   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استاد

^